วิสัยทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบอย่างความเป็นมนุษย์ เรียนรู้พหุปัญญา มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะ

 

พันธกิจ

๑.  ปลูกฝังความรัก ความปรารถนาดี และการทำประโยชน์ต่อสังคมและต่อผู้อื่น

๒.  เน้นจัดกิจกรรมที่แสดงถึง ความเมตตา ความกรุณาช่วยเหลือและบำบัดความทุกข์ยากของผู้อื่น

๓.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตเบิกบานอยู่เสมอ และเห็นความสำคัญของบุคคลรอบข้าง ร่วมยินดีเมื่อเห็น ผู้อื่นมีสุข

๔.  ฝึกจิตให้สงบ มีสติ และความเที่ยงตรงอยู่เสมอ ๕.  ส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย (พหุปัญญา)

๖.  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๗.  พัฒนาการใช้ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษามือเพื่อการสื่อสาร

     ในชีวิตประจำวัน

๘.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา การทำงานอย่างเป็นระบบ

๙.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ

๑๐. จัดกิจกรรมให้นักเรียนยึดมั่น  ศรัทธาและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมฉือจี้