ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

กลีบดอกแปดกลีบ

หมายถึง ชาว“ฉือจี้” ปฏิบัติตามอริยมรรคแปดอยู่เป็นนิจ มรรคมีองค์แปด  คือ  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมาสมาธิ  สัมมาสติ สัมมาวายามะสัมมาอาชีวะ  สัมมากัมมันตะ  ล้วนแต่เป็นทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ฝักบัว

หมายถึง  ดอกและผลที่เกิดขึ้นพร้อมกัน  ดั่งชาว “ฉือจี้” ที่ลงมือประพฤติเหตุดีทุกเมื่อเชื่อวันย่อมได้รับผลดีติดตามมาพร้อมกัน

กลีบขาวในฝักบัว 

หมายถึง  คำสอนประกอบด้วย เมตตา  กรุณา  มุทิตา  จาคะ(เสียสละ) ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

ต้นไผ่ที่อยู่กลางฝักบัว  

เสมือนสัตบุรุษที่ยืนหยัดซื่อตรง วิริยะ อ่อนน้อม ปรีชา ไร้มลทินกล้าสู้ฟ้าดิน คำว่าต้นไผ่ถ้าอ่านออกเสียงเป็นภาษาจีน “ฮกเกี้ยน” จะพ้องเสียงกับคำที่แปลว่า “วิญญูชน”

ใบไผ่นั้นมีสามใบ

เปรียบเหมือนการให้การศึกษาที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยการศึกษาที่ครอบครัวโรงเรียน และสังคม สรุป คือโรงเรียน “ฉือจี้” ต้องการฝึกสอนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม องอาจและมีศีลธรรม