ปรัชญาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เมตตา คือ ความรักและความเอ็นดูที่สะอาดบริสุทธิ์ ดั่งจิตใจของมารดาที่มีต่อบุตร  ปรารถนาให้ผู้ อื่นได้รับความสุข

กรุณา คือ ความเอ็นดูทนไม่ได้ที่ผู้อื่นได้ต้องภัยรับทุกข์ดั่งพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยไม่มีเงื่อนไข

มุทิตา คือ มีความยินดีสรรเสริญ ส่งเสริม ที่ดำเนินชีวิตตามอริยมรรคและได้พ้นทุกข์ประสบสุขแห่งผลปฏิบัตินั้น ทั้งตนเองและผู้อื่น

อุเบกขา คือ การให้ที่กอปรด้วยปัญญา และความปรีดิ์เปรมดั่งการให้ของอาจารย์ต่อศิษย์  พ่อแม่ให้ต่อบุตร ทั้งนี้เป็นการให้ที่ไม่หวังผลต่างตอบแทน

 ดำเนินไปพร้อมกับปณิธานด้านการศึกษาของมูลนิธิฉือจี้ มีปรัชญาโรงเรียนที่เหมือนกันคือ "พรหมวิหาร4" เป้าหมายเพื่อให้การศึกษาในพัฒนาการบุคลากรให้มีึความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาศัย "ศิลปะการดำเนินชีวิต" "มารยาทที่ดีงาม" และ "บ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีงามของมนุษย์" จนเป็นบุคลากรที่สุขสมบูรณ์ ( สุขทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม)  

 

คำขวัญของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

มารยาทเด่น  เน้นคุณธรรม  นำการเรียนรู้  มุ่งสู่เทคโนโลยี

 

สีประจำโรงเรียน สีเขียว

หมายถึง  มีความสดใส  มีชีวิตชีวา ใจ      คิดถึงสิ่งที่ดีๆ และทำแต่ความดี ช่วยกันรักษาสิ่ง  แวดล้อม  ทำให้โลกใบนี้มีแต่สีเขียว

 

แนวคิดในการจัดการศึกษา

 จะสร้างบรรยากาศการศึกษาที่่ดีได้อย่างไร  ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนผู้ก่อตั้งโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กล่าวว่า "ประถมศึกษา" ต้องปูพื้นฐานด้านการดำเนินชีวิตที่  ถูกต้องและมั่นคงแก่ยุวชน มัธยมศึกษาต้องปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน มหาวิทยาลัย ต้องชี้ทางนักศึกษาให้รู้จักหน้าที่และพันธกิจของตนเอง  

 

เอกลักษณ์ของหลักสูตร

 สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ใน 8 กลุ่มสาระวิชา เสริมทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างคุณภาพระบบครู  ประจำชั้น ระบบกรรมการในชั้นเรียน การใช้ห้องสมุดและงานอาสาสมัคร เป็นต้น เป็นโครงงานแบบบูรณาการ บ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณธรรมและเป็นเลิศในวิชาการ    

 

มีความสุขในการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 30 - 32 คนต่อห้อง

ระดับประถมศึกษา ครูประจำชั้นจะอยู่ในชั้นเรียนตลอดทั้งวัน เพื่อดูแลเอาใจใส่พัฒนาการของเด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 30 คนต่อห้อง อาจารย์ที่ปรึกษาจะอยู่ในห้องพักครูที่ใกล้กับห้องเรียน อยู่เคียงข้างนักเรียนในช่วงวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด

ไม่ว่าเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือการนำไปปฏิบัติ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เน้นให้ "เรียนรู้จากการปฏิบัติ เข้าถึงจากการเรียนรู้" ที่ำสำคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ หวังให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และมีความสุขกับการเรียนรู้    

 

จริยธรรม ผู้เชี่ยวชาญ

การสอนที่เน้นจริยธรรมเป็นธงนำ ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และครูโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ไม่เพียงแต่ต้องแต่งกายอย่างเป็นระเบียบ  กิริยาสุภาพเรียบร้อย มีการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรมก่อนและหลังการเข้าปฏิบัติหน้าที่  และได้รับการเอาใจใส่จากกรรมการมูลนิธิฉือจี้และสมาพันธ์ครูฉือจี้ โดยจะใช้ "จิตโพธิสัตว์" ในการดูแลเด็กๆ     การเรียนรู้ด้านจิตอาสา

   การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของครูและนักเรียน คือ ปรัชญาการ   "ลงมือปฏิบัติ" เป็นการปฏิบัติตามหัวใจหลักของ  "สำนึกคุณ , เคารพ , รัก" และอาสาสมัครผู้ปกครองก็เข้าร่วมงานที่เต็มเปี่ยมด้วย เมตตา กรุณา และปัญญาอย่างกระตือรือร้น