อัตลักษณ์

“ ฉือจี้สอนและกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นวิญญูชนที่บริสุทธิ์  ไม่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนตนโดยฝ่ายเดียว 
รู้จักและปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตตามกระแสสังคม”

เอกลักษณ์


 “สังคมแห่งความรักและความเมตตา  พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม    ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า  ด้วยสติปัญญา”