เอกลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

อิฐบล็อกตัวหนอน

      การปูพื้นด้วยอิฐบล็อก   จะเห็นได้ตามบริเวณต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ของเรานั้น  ไม่ว่าจะเป็นที่โล่ง    หรือว่าตามทางเดินต่าง ๆ  จะปูด้วยอิฐบล็อก เพื่อให้พื้นดินได้ระบายความร้อนได้สะดวก  และเมื่อถึงฤดูฝน  น้ำฝนก็สามารถดูดซึมลงสู่พื้นดินได้ดีอีกด้วย  และยังเป็นการเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน  สามารถให้เขาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข   ซึ่งจะแตกต่างจากตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่ปูด้วยปูนซีเมนต์  เพราะพื้นดินไม่สามารถที่จะระบายความร้อน และดูดซึมน้ำได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตใต้พื้นดินเสียชีวิต  หรือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติ   นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลซึมลงสู่พื้นดินได้  สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ได้  เพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องสัมผัสในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันแล้ว

สระน้ำ

     สระน้ำในบริเวณของโรงเรียน   จะมีอยู่ด้วยกัน   4  แบบ  ได้แก่

          สระน้ำแบบที่ 1  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ราบสูง  ดังนั้นเมื่อมีฝนตก  จะทำให้น้ำฝนนั้นไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยความเร็ว  และความเร็วนั้นสามารถทำให้พื้นดินพังทลาย   และที่สำคัญอีกอย่างคือ  น้ำนั้นสามารถกัดเซาะเอาแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ  ไหลลงไปหมด   ดังนั้นทางโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จึงได้สระน้ำนี้ขึ้น  ซึ่งจะอยู่ใกล้กับบริเวณหอพัก  ลักษณะพิเศษของสระนี้คือ ไม่มีการปูพื้นหรือสร้างด้วยปูนซีเมนต์ แต่จะปูด้วยต้นหญ้าแทน ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี  นั่นคือ  น้ำสามารถไหลซึมลงสู่พื้นดินได้  และสระน้ำแห่งนี้สามารถช่วยกักเก็บน้ำฝนเพื่อชะลอความเร็วของการไหลของน้ำจากที่สู่ที่ต่ำได้เป็นอย่างดี

          สระน้ำแบบที่ 2  เป็นสระน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำเช่นกัน  แต่ว่าสระน้ำประเภทที่สองนี้จะปูด้านข้างรอบ  ๆ สระด้วยปูนซีเมนต์ ส่วนพื้นนั้นเป็นพื้นดิน และทางโรงเรียนได้จัดซื้อพืชน้ำมาปลูกเพื่อให้สัตว์น้ำได้อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมชาติ  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของธรรมชาติและสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี

          สระน้ำแบบที่  3  เป็นสระน้ำที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์  เพราะวัตถุประสงค์ในการสร้างสระน้ำนี้ก็เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำจำนวนมาก  และเมื่อทางโรงเรียนมีความต้องการใช้น้ำที่มีจำนวนมาก  ก็สามารถนำไปใช้ได้   และยังสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้  ดอกไม้ในบริเวณโรงเรียนได้อีกด้วย

        สระน้ำแบบที่ 4  สระน้ำนี้สร้างขึ้นตรงกลางบริเวณตึกของอาคารเรียนมัธยมศึกษา   และมีต้นไม้ปลูกประดับตามบริเวณข้าง ๆ โดยรอบ  ทำให้มีสัตว์ปีกมาอาศัยอยู่ด้วย  ทำให้เกิดระบบความสมดุลทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี   นอกจากสระน้ำนี้จะซึ่งสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้เรียน     เนื่องจากทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงสภาพของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนต้องอาศัยอยู่ในห้องเรียนและอาคารซึ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยม    แต่อาคารสถานที่และสระน้ำนี้คุณครูก็สามารถสอนให้นักเรียนได้รู้ถึง  ความซื่อตรงซื่อสัตย์  และสระน้ำที่เป็นรูปวงกลมนั้น  สอนให้นักเรียนและคณะครูได้เรียนรู้ถึงเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวด้วย

หลังคา

     หลังคาของอาคารเรียนต่าง ๆ  นอกจากจะป้องกันแดด  ป้องกันฝนแล้ว   หลังคาโรงเรียนของเรายังมีคุณประโยชน์อื่นอีก  คือ สามรถระบายความร้อนได้ดี  และสามารถสะท้อนแสงได้หากมองในตอนกลางคืนจะเห็นถึงความสวยงามของหลังคาที่มีความระยิบระยับ

 

โซลาร์เซลล์

     ไฟกิ่งตามทางเดินในบริเวณของโรงเรียน  เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรไฟฟ้า  ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย  จึงได้จัดทำไฟกิ่งตามทางเดินด้วยระบบแสงอาทิตย์  ในตอนกลางวันแบตเตอร์รี่ก็จะกักเก็บแสงอาทิตย์ไว้  และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าตอนกลางคืน  ซึ่งก็ให้แสงสว่างได้ดีไม่แพ้ไฟฟ้าทั่วไป  อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย